JELZÁLOG HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS

A jelzálogkölcsön szerződéshez igényelhető Hitelfedezeti Biztosítás bizonyos váratlan élethelyzetek esetén nyújt segítséget, mivel a Biztosító a feltételekben foglaltak szerint megfizeti a törlesztőrészleteket, illetve egyes esetekben megtéríti a biztosítási esemény időpontjában fennálló, nem hátralékos tőketartozást. Ezáltal Ön vagy családja egy bizonyos időre, vagy akár teljesen mentesülhet a fizetési kötelezettség alól, ami a kölcsönszerződés alapján egyébként ilyen esetekben is terhelné.

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a biztosítás?

 • Munkanélküliség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított regisztrált álláskeresőként történő nyilvántartásának 60. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított a törlesztőrészlet esedékességét megelőző 10 napon belül igazolja, hogy álláskeresőként tartják nyilván. A Biztosító kockázatviselése a munkanélküliség kockázatra a csatlakozást követő 90. napot követően kezdődik.
 • Keresőképtelenség
  A Biztosító megfizeti a havi törlesztőrészlet összegét legfeljebb 8 hónapon keresztül, amennyiben az a Biztosított igazolt keresőképtelen állományának 60. napját követően vált esedékessé, és a Biztosított a törlesztőrészlet esedékességét megelőző 10 napon belül igazolja a keresőképtelenség fennállását.
 • Baleseti rokkantság
  A Biztosító a teljes fennálló hiteltartozást megtéríti olyan 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás (rokkantság) esetén, melyről az illetékes magyar szakigazgatási szerv jogerős határozatot hozott.
 • Bármely okú halál
  A Biztosító a teljes fennálló hiteltartozást megtéríti a Biztosított halála esetén.

Hogyan lehet igényelni a biztosítást?

A jelzálogkölcsönéhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás ún. csoportos biztosítás, melyre vonatkozóan a biztosítási szerződést a Bank Szerződőként kötötte meg a Biztosítóval. Ahhoz, hogy a csoportos biztosítási szerződés hatálya Önre kiterjedjen, Önnek ún. csatlakozási nyilatkozatot kell tennie, melyet a jelzálogkölcsön igényléssel egyidejűleg vagy legkésőbb a hitel folyósításáig tehet meg a Budapest Bank bármelyik bankfiókjában. Ennek során a Bank a Biztosító függő biztosításközvetítőjeként jár el.

Mikortól érvényes a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • 15 M Ft fennálló tőketartozásig a kölcsönösszeg folyósításának napján 0 órától kezdődik.
 • 15 M Ft fennálló tőketartozás fölött azon a napon 0 órától kezdődik, amelyet a Biztosító a kockázat elbírálás eredményéről szóló levélben a Biztosítottal közöl.
 • A munkanélküliség kockázat tekintetében a Biztosító a kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 napos várakozási időt köt ki, mely időszak alatt a munkanélküliségi kockázat tekintetében bekövetkező eseményekre a Biztosító nem nyújt szolgáltatást.

Milyen szolgáltatási csomagok igényelhetők, és mennyibe kerül a biztosítás?

Igény szerint három szolgáltatási csomagból választhatja ki az Önnek leginkább megfelelő biztosítási konstrukciót. A biztosítás egyszerre akár két kölcsönfelvevőre is igényelhető, azonban két biztosított esetén a másodikként csatlakozó biztosítottra csak az elsőként csatlakozó biztosított által választott biztosítási csomag vonatkozhat. A biztosítási szolgáltatás díja havonta, a kölcsön törlesztőrészletének megfizetésével egyidejűleg, de attól függetlenül kerül felszámításra. A biztosítási díj a választott csomagtól függően a havi törlesztőrészlet 4,7-11,3%-a. A választható szolgáltatási csomagok:

Szolgáltatási csomagok

A) csomag B) csomag C) csomag
Haláleset Keresőképtelenség Haláleset
Baleseti rokkantság Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés* Baleseti rokkantság
Keresőképtelenség
Munkanélküliség/Balesetből eredő kórházi kezelés*

Biztosítási díjak

  A) csomag B) csomag C) csomag
1 főre 4,7% 4,7% 7,5%
2 főre 7% 7% 11,3%

Milyen esetekben nem nyújt szolgáltatást a Biztosító?

A biztosító - többek között - nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt. Ezen kizárás csak a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első öt évben alkalmazandó,
 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben azt a munkavállaló kezdeményezte, vagy a munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén, illetve ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt felmondással él,
 • ha a munkaviszony a biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított első 90 nap során szűnt meg (várakozási idő),
 • munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére (munkanélküliség), határozott idejű munkaszerződésre, heti 30 óránál rövidebb munkaviszony megszűnésére vagy nem regisztrált munkanélküli állapotra,
 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre (kivéve, ha erre baleset következményeként kerül sor),
 • szüléssel és anyasággal összefüggő keresőképtelenségre – kivéve, ha GYES vagy GYED alatt Ön a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereső tevékenységet folytat, és az anyaságtól függetlenül lesz keresőképtelen.

A biztosítási eseményt és a szolgáltatási igényt annak bekövetkeztétől számított lehető legrövidebb időn belül - de legkésőbb 2 éven belül – be kell jelenteni az érintett Biztosítónál az alábbi címen:

CARDIF Életbiztosító Zrt. (haláleset esetén)
CARDIF Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
Kárrendezési osztály – 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Telefon: (1) 501-2374

A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 15.§-a, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a (munkanélküliségi kockázat esetében 5.§-a, a Balesetből eredő, 5 napot meghaladó kórházi kezelés kockázat esetében a 3.§) tartalmazza.

A Biztosító mindig írásban értesíti Önt az elbírálás eredményéről. Ön köteles a kölcsöntartozását mindaddig a Bank felé törleszteni, amíg a Biztosító a szolgáltatási igényről döntést nem hoz.

Biztosítás felmondása

A biztosítotti jogviszonyt a csatlakozástól számított 30 napon belül írásban, a Bankhoz címzett nyilatkozattal indokolási és fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. Későbbiekben a biztosítotti jogviszonyt bármikor, a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozattal a következő törlesztőrészlet esedékességére 15 napos felmondási idővel mondhatja fel.

Kérdés esetén kihez fordulhat?

Ha a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kollégáink a Budapest Bank Ügyfélszolgálatán a (06-1) 477-7777 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésére.