Tisztelt Ügyfelünk!  Rendszerfrissítés miatt 2020. május 16. estétől több szolgáltatásunkban is kiesések várhatók.
Május 16. 22:45 és május 17. 01:00 között nem lesz elérhető a Budapest Business Terminál.
Május 16. 22:55 és 24:00 között szünetel a Budapest Internetbank, a Budapest Bank Mobil App, illetve a tranzakciós SMS-ek, valamint az internetes vásárláshoz kapcsolódó jóváhagyó SMS kód kiküldése.
Május 16. 23:00 és 23:30 között a bank ATM-jei nem üzemelnek.
A karbantartás teljes ideje alatt (2020. május 16. este 22:45 és 2020. május 17. hajnali 01:00 között) egyes szolgáltatásokban további rövid, néhány percen át tartó kiesések fordulhatnak elő.  Kérjük, utalásait és internetes vásárlásait időzítse a karbantartási időszakon kívülre. Megértését és türelmét köszönjük! Budapest Bank

Belső bejelentési rendszer

A Budapest Bank üzleti tevékenységének alapja a jogszabályok betartása, az őszinte, tisztességes, megbízható és etikus magatartás. A Budapest Bankcsoport bejelentési rendszert üzemeltetmunkatársai számára következő jogszabályok által leírt bejelentések kezelésére:

 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13-16. §
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 116. §
 • 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól 28. §

A bejelentéseket a Budapest Bankcsoport az alábbi elérhetőségeken fogadja:

A bejelentési rendszer nem érinti a Budapest Bankcsoport tagjától pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek jogait. Az ilyen tárgyú panaszok kezelésére további információ a panaszkezelés oldalon érhető el.


Tájékoztatás „A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény” 116. § szerinti Jogsértések jelentésével kapcsolatosan:

 • A Bank a jogsértések intézményen belüli jelentésére független és önálló csatornát és eljárásokat dolgoz ki és működtet.
 • A Bank az intézményen belüli jogsértést bejelentő munkavállalót megvédi a diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szemben.
 • A bank védi az intézményen belüli jogsértést bejelentő személy, valamint a jogsértésért feltehetően felelős természetes személy személyes adatait.

Tájékoztatás „A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény” 13-16. § szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatosan:

 • A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményt vonhat maga után;
 • A bejelentés különleges személyes adatot (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § 3. pont) nem tartalmazhat.
 • A bejelentési rendszerbe nem kerül felvitelre a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adat.
 • A bejelentési rendszerbe a Budapest Bankcsoport tagjainak munkavállalói, valamint ezen gazdálkodó szervezetekkel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.
 • A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.
 • A bejelentő és a bejelentett személyazonosságát a rendszer a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
 • A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata a törvény szerint mellőzhető, de a Budapest Bankcsoport törekszik ezen bejelentések kivizsgálására.
 • A Budapest Bankcsoport a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. A bejelentett személyt is tájékoztatja a bejelentésről, kivéve, ha ez a vizsgálatot meghiúsítaná.
 • A kivizsgálás törvényi határideje 30 nap, amely indokolt esetben legfeljebb 90 napra meghosszabbítható.

Tájékoztatás a „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet szerinti bejelentő rendszerrel kapcsolatban:

 • Bejelentést a bejelentési rendszeren keresztül Budapest Bankcsoport azon vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja tehet, aki tudomással bír arról, hogy a szolgáltató a Pmt. rendelkezéseit megsérti vagy megsértette.
 • A bejelentést a Bank 30 napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja nem számít bele.
 • A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az, aki a bejelentést tette és a bejelentéssel érintett személy.
 • Amennyiben a bank azt állapítja meg, hogy pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, úgy a Bank haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.
 • Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul feljelentést tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál.
 • A Bank a bejelentés megtételét követően biztosítja, hogy ahhoz a bejelentéssel vagy annak kivizsgálásában érintett személyen kívül más személy ne férhessen hozzá.