Finanszírozási kisokos

Árfolyam-különbözet

A deviza alapú szerződések esetén az árfolyam változásából adódó havonkénti elszámolásra kerülő összeg. Változó futamidejű szerződések esetén az elszámolás a futamidő változtatásával történik. Meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • [Esedékes törlesztőrészlet összege x (aktuális árfolyam - bázis árfolyam)] / bázis árfolyam
 • bázis árfolyam: a BB Zrt. szerződésben meghatározott árfolyam típusának a folyósítás napját követő első banki napjának végén érvényben lévő árfolyama
 • aktuális árfolyam: a BB Zrt. szerződésben meghatározott árfolyam típusának a törlesztőrészlet esedékessége napjának végén érvényben lévő árfolyama

Bázis árfolyam

Devizaalapú szerződések esetén a BB Zrt. szerződésben meghatározott árfolyam típusának a folyósítás napját követő első banki napjának végén érvényben lévő árfolyam. Ehhez viszonyítva számolja ki a finanszírozó az esedékessé váló árfolyamkülönbözetek összegét.

Devizaalapú finanszírozás

A finanszírozás folyósítása és törlesztése forintban történik, és havonta az adott deviza és a forint árfolyamának függvényében árfolyam-különbözet kerül elszámolásra. A szerződés kamata az adott devizanem kamatához igazodik.

Előtörlesztési díj

Teljes vagy Részleges Előtörlesztés esetén a Budapest Bank a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult a mindenkori Hirdetményében meghatározott költségeinek megtérítésére.

Fizetési módok

Az Ügyfél a Budapest Bank javára teljesítendő fizetési kötelezettségeit a következő módok valamelyikén teljesítheti:

 • a Budapest Bank által rendelkezésére bocsátott csekkel (külön díj ellenében), vagy
 • a Budapest Bank fiókhálózatán keresztül a Budapest Bank 10103173-40146723-00000005 számú számlája javára történő készpénzfizetéssel, vagy
 • a Budapest Bank fenti számú számlájára történő átutalással, vagy
 • a Budapest Banknál vezetett, és az Ügyfél Szerződéséhez egyedileg meghatározott számú számlája javára történő készpénzfizetéssel, vagy
 • a Budapest Banknál vezetett, és az Ügyfél Szerződéséhez egyedileg meghatározott számú számlájára történő átutalással, vagy
 • csoportos beszedési megbízással.

Forintosítás

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakítása. Ennek során a Budapest Bank elszámol az Ügyféllel a tőketartozás árfolyam különbözetével. Meghatározza a forint alapú finanszírozás kamatát. A fentiekről írásban értesítí az Ügyfelet.

Futamidő

Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az Ügyfélnek a finanszírozást vissza kell fizetnie, és amely időszakban az adós a folyósított összeg után kamatot fizet. A futamidő kezdőnapja a finanszírozás folyósításának napja, e nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja. A futamidő utolsó napja a lejárat napja.

Gépjármű átalakítása

Az Ügyfél a Budapest Bank engedélye nélkül a finanszírozás fedezetést képző gépjárművet, illetve annak jellegét, rendeltetését a szokásos karbantartás körét meghaladóan nem változtathatja meg, azt nem alakíthatja át gázüzemre, taxizás, oktatás, sport céljára, illetve haszongépjárműből személygépjárművé, vagy személygépjárműből haszongépjárművé, továbbá a forgalmi engedélyben szereplő szállítható személyek számánál több személy szállítására.

Gépjármű finanszírozási kölcsön

A gépjármű tulajdonosa az Ügyfél. A gépjármű terhelési, elidegenítési tilalommal terhelt.

Havi díjak esedékessége

 • A havi törlesztőrészletek a folyósítás napjától 1 hónapos törlesztési periódusonként esedékesek. Az esedékességek napja - amennyiben a Felek a Szerződésben másként nem rendelkeztek - minden naptári hónapban az a nap, amely számánál fogva megegyezik a folyósítás napjával, illetve amennyiben az adott hónapban nincs ilyen számú nap, úgy a hónap utolsó napja.

Csoportos beszedéssel történő fizetés során ekkor terhelik a fizetésre kötelezett Ügyfél számláját a nyilvántartott követelés összegével. Amennyiben a törlesztőrészletet az Ügyfél az esedékességnél később teljesíti, a finanszírozó késedelmi kamatot számít fel.

Hitelbírálat

A Budapest Autó kockázatelemzési folyamata, melynek során a konkrét igénylés alapján meghatározza a finanszírozható összeg nagyságát és a finanszírozási feltételeket. Ennek során a finanszírozó jóváhagyási szabályzata alapján mérlegeli az Ügyfél jövedelmi viszonyait, várható fizetési fegyelmét, a biztosítékul szolgáló gépjármű biztosítéki értékét.

Kamatfizetés

A kamatot az Ügyfél a Budapest Bank részére a havi törlesztőrészletekben fizeti meg.

Késedelmi kamat

A finanszírozás késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított, a Szerződésben is rögzített büntető kamat.
A késedelmi kamat a Budapest Bank és az Ügyfél közötti Szerződésben meghatározott fizetési határidő vagy fizetési időszak lejáratát követő naptól válik esedékessé. Ha Szerződés másként nem rendelkezik, pénztartozás késedelmes megfizetése esetén az Ügyfelet a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmikamat-fizetési kötelezettség terheli.

Kezesség

Ha a finanszírozó elégtelennek tartja a kérelmező hitelképességét, akkor rendszerint Kezes ügyletbe történő bevonását is kérheti. Kezes az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ügyfél nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A finanszírozó csak készfizető kezességvállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, hogy a finanszírozó a követelést először az Ügyféltől hajtsa be.

KHR (korábban BAR) rendszer

A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR-t jelenleg a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (BISZ Rt.) kezeli. Az kerülhet fel a listára, aki legalább a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik. Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően a késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy évig, egyéb esetben a tartozás nem teljesítéssel történő megszűnésétől számított öt évig kezeli, ezt követően haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli. Évente egyszer minden Ügyfél ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a listán. Ha valaki úgy gondolja, indokolatlanul került fel a listára, kifogással élhet a hitelintézetnél vagy a BISZ-nél, a panaszt az adatközpontnak tizenöt napon belül ki kell vizsgálnia, s az eredményről írásban tájékoztatnia az Ügyfelet. Ha a beadványnak helyt adnak, két napon belül törölni kell az adatokat a listáról.

Lezárási kalkuláció

A jelen időpontban fennálló teljes tartozás összegének meghatározása. Tartalma: esedékes törlesztőrészlet, fennálló tőketartozás, szerződésmódosítási díj, és amennyiben van: késedelmi kamat, árfolyam-különbözet, ill. egyéb költségek.

Pénzügyi lízing

A Budapest Bank az Ügyfél által kiválasztott gépjárművet megvásárolja és lízingbe adja az Ügyfél részére. A gépjármű tulajdonosa a Budapest Bank. Ügyfelünk, mint üzembentartó szerepel a gépjármű forgalmi engedélyében. Az Ügyfél a lízingszerződés lejártakor a lízingelt gépjármű tulajdonosává válik. Gazdasági társaságok esetében a gépjármű a megszokott módon szerepeltethető a könyvekben, és alkalmazhatók a kapcsolódó számviteli elszámolások.

Részleges Előtörlesztés

Nagyobb összegű, a finanszírozás tőkerészét részben, csökkentő befizetés a hátralévő időszakra választható a változatlan futamidő vagy futamidő-rövidítés.
Az Ügyfél - akinek lejárt tartozása nincs - a finanszírozás futamideje alatt bármikor jogosult a finanszírozás (teljes vagy) részleges előtörlesztésére. Előtörlesztési szándékát az Ügyfél köteles az előtörlesztés tervezett időpontját megelőzően bejelenteni. Az Ügyfél köteles az előtörlesztéshez szükséges fedezetet az előtörlesztési igazoláson a Budapest Autó által megadott számlán biztosítani. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a szükséges fedezet teljes mértékben nem áll rendelkezésre a Budapest Bank által megadott számlán, a Budapest Bank az előtörlesztési kérelmet semmisnek tekinti. A Budapest Bank a részleges előtörlesztést követően a fennálló tartozás összegéről, illetve törlesztő részletről írásbeli értesítést küld az Ügyfél részére.
Nem tekinthető előtörlesztésnek az Ügyfél azon - az esedékes törlesztő részletet meghaladó - befizetése, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát előzetesen jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem jelezte.

 • Az előtörlesztés az annak teljesítését követő törlesztőrészlet esedékességével kerül elszámolásra. A Budapest Bank az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés elszámolásáig számít fel kamatot.

Saját rész

A gépjármű megvásárlásához a vételárnak az Ügyfél által fizetendő része.

Teljes Előtörlesztés

Nagyobb összegű, a finanszírozás tőkerészét egészében csökkentő befizetés.
Az Ügyfél - akinek lejárt tartozása nincs - a finanszírozás futamideje alatt bármikor jogosult a finanszírozás teljes (vagy részleges) előtörlesztésére. Előtörlesztési szándékát az Ügyfél köteles az előtörlesztés tervezett időpontját megelőzően bejelenteni. Az Ügyfél köteles az előtörlesztéshez szükséges fedezetet az előtörlesztési igazoláson a Budapest Bank által megadott számlán biztosítani. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a szükséges fedezet teljes mértékben nem áll rendelkezésre a Budapest Bank által megadott számlán, a Budapest Bank az előtörlesztési kérelmet semmisnek tekinti.
Nem tekinthető előtörlesztésnek az Ügyfél azon - az esedékes törlesztő részletet meghaladó - befizetése, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát előzetesen jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem jelezte.

 • Az előtörlesztés az annak teljesítését követő törlesztőrészlet esedékességével kerül elszámolásra. A Budapest Bank az előtörlesztett tőketartozásra az előtörlesztés elszámolásáig számít fel kamatot.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A finanszírozás kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a finanszírozás folyósításához kapcsolódó és a finanszírozás Szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget. Egységes mutatószám, ami összehasonlíthatóvá teszi különböző bankok különböző termékeit. A THM számítása a vontkozó hatályos jogszabályban rögzítetteknek megfelelően történik.

Tőketartozás

Az Ügyfél által a szerződés indulásakor igényelt finanszírozás összege csökkentve már megfizetett tőkével.

Tőketörlesztés

Havi díj tőke-része, ami az igényelt finanszírozás visszafizetésére fordított összeg.

Törlesztőrészlet

Az Ügyfél a Budapest Bank által finanszírozott összeget és annak kamatait a Szerződésben megállapított, törlesztőrészletekben fizeti meg a Budapest Banknak a Szerződésben foglalt ütemezés szerint.

Ügyleti kamat

Az Ügyfél által az igénybe vett finanszírozott összeg használatáért a Budapest Banknak fizetendő, időarányosan térítendő pénzösszeg. A finanszírozott összeg ára. A kamat Szerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra.