Budapest Lízing

Internetbank / (befektetés)

Káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés

Káresemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő - a lízingbeadó és a biztosítás közvetítő értesítése mellett - köteles közvetlenül a biztosítási szerződés szerinti biztosító, annak telephelye vagy lakóhelye szerint illetékes egységét haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni.

A dokumentumok alapján egyedi elbírálás szerint adható ki a biztosító felé, illetve a javítást végző márkaszerviz részére a kárösszeg felvételét engedélyező Meghatalmazás. A Meghatalmazás kiadásához feltétel, hogy a szerződés alapján esedékessé vált tartozása ne legyen. Kérjük, a javítás megkezdése előtt gondoskodjon a javítást végző márkaszerviz nevére szóló, a kárösszeg felvételét engedélyező Meghatalmazás kikéréséről. Javasoljuk, hogy a javítást a Meghatalmazás kézhezvételét követően kezdjék meg.

Totálkár esetén kérjük, a Budapest Lízing Zrt.-t haladéktalanul írásban értesítse, és jutassa el a kárfelvételi jegyzőkönyvet legkésőbb annak felvételét követő napon, vagy azt a dokumentumot, melyen a totálkár tényét a biztosító társaság megállapította.

Lopáskár esetén haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen. Ezt követően azonnal keresse fel a CASCO biztosítását kezelő biztosítótársaságot, és jelentse be a káreseményt. A rendőrségi feljelentés, majd a rendőrségi határozat a nyomozás megszűntetéséről valamint a biztosítónál kapott dokumentumok másolatát soron kívül küldje meg a Budapest Lízing Zrt. részére.

Amennyiben a lízingtárgy totálkárossá válik, vagy azt ellopják a biztosító kárrendezéséig a lízingbe vevő továbbra is köteles a lízing díjakat azok esedékességekor megfizetni. Amennyiben a lízingbe vevőnek hátralékos fizetési kötelezettségei vannak a lízingbe adó jogosult arra, hogy követeléseinek összegét levonja a kárrendezés összegéből.

Amennyiben a forgalmi engedélyt lopták el, kérjük, küldje meg a forgalmi engedély lopásáról készült feljelentés másolatát az ügyfélszolgálatunknak legkésőbb a kiállítást követő nap. A feljelentés alapján válik lehetővé a forgalmi engedély pótlására vonatkozó engedély megadása. Az új forgalmi engedély kiállíttatását az illetékes Okmányirodán Ön intézi. Az új forgalmi engedély másolatát, a kiállítást követő 8 napon belül meg kell küldenie részünkre.