Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

A Budapest Bank üzleti tevékenységének alapja a jogszabályok betartása, az őszinte, tisztességes, megbízható és etikus magatartás. A Budapest Bankcsoport tagjai a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13-16. §-a alapján munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet. Ez a rendszer szolgál a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 116. §-a alapján tett bejelentések kezelésére is.

A bejelentéseket a Budapest Bankcsoport az alábbi elérhetőségeken fogadja:

A bejelentési rendszer nem érinti a Budapest Bankcsoport tagjától pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek jogait. Az ilyen tárgyú panaszok kezelésére további információ a panaszkezelés oldalon érhető el.

Tájékoztatjuk a bejelentőket, hogy:

  • A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményt vonhat maga után;
  • A bejelentés különleges személyes adatot (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § 3. pont) nem tartalmazhat.
  • A bejelentési rendszerbe nem kerül felvitelre a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adat.
  • A bejelentési rendszerbe a Budapest Bankcsoport tagjainak munkavállalói, valamint ezen gazdálkodó szervezetekkel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.
  • A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.
  • A bejelentő és a bejelentett személyazonosságát a rendszer a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
  • A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata a törvény szerint mellőzhető, de a Budapest Bankcsoport törekszik ezen bejelentések kivizsgálására.
  • A Budapest Bankcsoport a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. A bejelentett személyt is tájékoztatja a bejelentésről, kivéve, ha ez a vizsgálatot meghiúsítaná.
  • A kivizsgálás törvényi határideje 30 nap, amely indokolt esetben legfeljebb 90 napra meghosszabbítható.