Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

Villám Kölcsönök - Garanciák

A Bank a bankgarancia alapján arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül a garancia vállaló nyilatkozatban meghatározott összeghatárig fizetést fog teljesíteni a Kedvezményezett javára.

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Garanciatípusok

Fizetési garancia:

Valamely szerződéses kapcsolatban (pl.: szállítási, adásvételi, bérleti szerződésben) vállalt fizetési feltétel teljesítésének biztosítására kerül kibocsátásra. (A fizetés Kedvezményezettje javára, a fizetésre kötelezett megbízásából vállalt garancia.) Előleg visszafizetési garancia: Komoly ráfordítást igénylő szállítások, szolgáltatások megvalósításának finanszírozásához a Megrendelő vállalhatja előleg nyújtását a Vállalkozó (szállító) részére a várható ellenérték meghatározott hányadáig terjedően. Arra az esetre, ha a teljesítés részbeni vagy teljes meghiúsulása az előlegnek a számlák összegébe való beszámítását lehetetlenné tenné, a Megrendelő megkövetelheti a Vállalkozótól a Bank által az előleg visszafizetési garancia szolgáltatását. (A vevő javára, az eladóért vállalt garancia)

Ajánlati garancia:

Versenytárgyalások keretében az ajánlat bruttó értéke meghatározott %-ának megfelelő mértékű bánatpénz fizetési kötelezettséget írnak elő arra az esetre, ha a pályázó a pályázatát, az eredményhirdetést megelőzőleg visszavonja, vagy ha megnyeri a pályázati kiírást, de ezt követően a pályázatában foglaltak teljesítésére nem köti meg a szerződést, vagy nem gondoskodik a teljesítését garantáló egyéb biztosítékokról. A bánatpénz készpénzben való letétbe helyezését helyettesítheti a bank azonos összegről adott és a tender eredményhirdetését röviddel követő időpontig érvényesíthető ajánlati (tender) garanciája. (A pályázatot kiíró javára, a pályázó megbízásából vállalt garancia)

Jóteljesítési/Teljesítési garancia:

A jóteljesítési garancia a tender odaítélése után, illetve a szerződés megkötésétől kezdve a szerződésszerű teljesítést és ezt követően a jótállási, szavatossági időszak alatt a Kötelezettet terhelő kötelezettségek teljesítését - a vállalkozói díj, illetve egyéb ellenérték meghatározott százaléknak megfelelő mértékben - garantálja a kedvezményezett számára. A teljesítésre kötelezett számára fizetendő vállalkozói díjnak, egyéb ellenértéknek a Kedvezményezett által visszatartott összegét a Kötelezett kiválthatja jóteljesítési garanciával. (A szolgáltatást/árut megrendelő javára, a Kötelezett megbízásából kibocsátott garancia)

Szavatossági (Jótállási) garancia:

A szavatossági (jótállási) garancia a szállítás tárgyának szabályszerű leszállítását, vagy a szolgáltatás teljesítését követően a szavatossági, illetve a jótállási idő alatt garantálja, hogy a Kötelezett teljesíti szavatossági, jótállási kötelezettségét. A teljesítésre kötelezett számára fizetendő vállalkozói díjnak, egyéb ellenértéknek a Kedvezményezett által visszatartott összegét a kötelezett kiválthatja szavatossági (jótállási) garanciával. Ha a Szállító a szállított áru, teljesített szolgáltatás hibáját nem szünteti meg a Megrendelő a garanciát igénybe veheti. (A szolgáltatást/árut a Megrendelő javára, a Kötelezett megbízásából kibocsátott garancia)

Vámgarancia:

A Kedvezményezett a garanciát akkor hívhatja le, ha a vámhatósági határozatban szereplő összeget a fizetésre kötelezett határidőig nem fizeti meg, és ezért a Vámhatóság igénybejelentéssel él a bank felé. Vámbiztosíték nyújtására az alábbi okokból van szükség: Bizonyos tevékenységek csak a VP által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhetők, melyekhez vámbiztosítékot kell nyújtani, ezen tevékenységek körét a mindenkor hatályos vámjogszabály írja elő és szabályozza.

Jövedéki garancia:

Jövedéki termékek előállításához, forgalmazásához, illetve az ún. jövedéki ügyekhez (eljárásokhoz) jövedéki garancia szükséges. A Kedvezményezett vámhatóság a jövedéki garanciát akkor hívhatja le, ha a vámhatósági határozatban szereplő összeget a fizetésre Kötelezett határidőig nem fizeti meg, és ezért a Vámhatóság igénybejelentéssel él a Bank felé. A jelenleg érvényben lévő jövedéki jogszabályok meghatározzák a jövedéki termékek körét, valamint azon tevékenységeket, amelyek végzése csak jövedéki garancia mellett történhet.

A vállalkozás szükséges működési múltja

Jogerősen bejegyzett létező vállalkozásnak kell lennie!

 • A szükséges működési múlt a fedezet típusától függ:
 • Cég-, vagy magáningatlan fedezete mellett 2 lezárt pénzügyi év (min. 18 hónapról szóló pénzügyi beszámoló), - Magánóvadék fedezete mellett lehet most induló (jogerősen bejegyzett) vállalkozás is,
 • Cégóvadék fedezete mellett legalább egy lezárt pénzügyi év szükséges.

A garanciák előnyei

 • Bizalom építése: olyan üzleti kapcsolatoknál, ahol a felek még nem ismerik egymást, és a szerződéskötéshez még nem alakult ki a megfelelő bizalom,
 • Helyettesíthet konkrét fizetést (előleg, biztosíték, kaució), így a vállalkozás továbbra is használhatja ezeket a pénzeszközöket,
 • Állami megrendelések, pályázatok elnyeréséhez gyakran szükséges alapfeltétel a bankáltal vállalt garancia,
 • Bizonyos tevékenységek végzéséhez kötelező a megfelelő garancia vagy óvadék megléte. Előnyösebb itt a garancia, mint a vállalkozás forrásainak lekötése.

Finanszírozás összege

 • Max. 80 millió Ft.

Futamidő

 • Max. 60 hónap.

Igénybevétel devizaneme

 • HUF, EURO, USD.

Befogadható fedezeti elemek köre

 • Cég- vagy Magánóvadék,
  A Budapest Bank Nyrt-nél elhelyezett betét vagy dematerializált értékpapír (BB által kibocsátott Befektetési jegy. Befektetési alap, Állampapír, Kincstárjegy).
 • Cég- vagy Magáningatlan (vagyonbiztosítással rendelkezik legalább a garancia erejéig).

Elbírálási idő (hiánytalan dokumentáció benyújtása esetén!)

 • Óvadék esetén: 1 munkanap,
 • Ingatlan esetén: 8 munkanap (tartalmazza az értékbecslést is).

Kondíciók

 • A kamatokat és díjtételeket a vállalkozó Partnerrel történő egyeztetések során a Bank ügyletenként egyedileg határozza meg.

Folyósítási feltételek

 • Óvadék fedezet esetén: A felajánlott óvadék zárolásra került a Budapest Bank Zrt-nél.
 • Ingatlan fedezet esetén:

Minden esetben:

 • A Budapest Bank Zrt. jelzálogjoga és a Bank ezirányú igénye esetén a terhelési és elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés legalább széljegyen jelenjen meg az ingatlan fedezet tulajdoni lapján,
 • Rendelkezésre áll az érvényes ingatlan biztosítás, melyen Társbiztosítottként a Budapest Bank Zrt is szerepel, vagy a biztosítási összegre, mint követelésre alapított zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló dokumentum,
 • A szerződések közokiratba foglalása.

Ügylettől függően szükségesek lehetnek, még a következő feltételek:

 • Nyilatkozat az ingatlan tulajdonosok ranghely fenntartásról való lemondásáról
 • Ingatlanra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély
 • Haszonélvezeti/özvegyi jogról való feltételes lemondó nyilatkozat (ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közokiratba foglalt)
 • Felhatalmazó levél a más banknál meglévő számlá(k)ról
 • Összegtől és az Ügyfél minősítésétől függően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása
 • Egyéb, az ügylettől és a döntéstől függő feltételek.