Budapest Bank

Internetbank / (befektetés)

A Budapest Bank Zrt. általános EMIR tájékoztatója nem pénzügyi szerződő felek részére

Az Európai Parlament és a Tanács által hozott 648/2012/EU sz. rendelet (EMIR – European Market Infrastructure Regulation) Európai Uniós szinten egységes szabályozói és jogszabályi kereteket határoz meg a derivatív ügyletekre vonatkozóan, melynek értelmében valamennyi OTC derivatív szerződésben résztvevő, nem természetes személy számára jövőbeni feladatokat és kötelezettségeket határoz meg.

Mi az EMIR szabályozás lényege?

Az EMIR szabályozás bevezetésének célja az OTC derivatív piacok működésének javítása, valamint átláthatóságának növelése, egyrészt a kötelező központi elszámolási kötelezettség bevezetésével, másrészt az OTC derivatív ügyletek adattárházakba történő kötelező jelentésével.

A rendelet célja továbbá a központi szerződő felek (CCP - Central Clearing Counterparties) biztonságos működésének javítása. A rendeletet 2012. július 4-én fogadta el az Unió Tanácsa és az Európai Bizottság, 2012. augusztus 16-án pedig hatályba is lépett. A rendelet alkalmazása valamennyi európai tagállamban köztelező érvényű.

Kik tartoznak az EMIR hatálya alá?

Az EMIR kötelezettségeket és elvárásokat határoz meg azon pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felek számára, amelyek derivatív (származtatott) ügyleteket kötnek

 • Pénzügyi szerződő felek (financial counterparty): befektetési vállalkozások, hitelintézetek, biztosítási vállalkozások, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, viszontbiztosítók, ÁÉKBV és alapkezelő társaságaik, foglalkoztatási nyugellátást szolgáltató intézmények, alternatív befektetési alapkezelők.
 • Nem-pénzügyi szerződő felek (non-financial counterparty): az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, amelyek nem minősülnek sem központi szerződő félnek, sem pénzügyi szerződő félnek. Amennyiben a vállalkozás korábban kötött olyan tőzsdei vagy nem tőzsdei derivatív ügyletet (határidős ügylet, opciós ügylet, swap ügylet ) ami 2012.08.16-án még nem járt le vagy ezen időpont után kötött származtatott ügyletet, akkor az EMIR hatálya alá tartozik vagy fog tartozni.
 • Magánszemély nem tartozik az EMIR hatálya alá.

Milyen Bankunkkal kötött ügyletek tartoznak az EMIR hatálya alá?

Bankunkkal fennálló szerződéses kapcsolat alapján az alábbi ügyletek tartoznak az EMIR hatálya alá:
- Határidős Devizaügylet
A Rendelet definíciója szerint ezen ügyletek OTC származtatott deviza ügyletnek minősülnek.

Milyen kötelezettségeket jelent az EMIR a származékos ügyleteket kötő nem pénzügyi szerződő felek számára?

1. Kötelező központi elszámolás:

Azon OTC származékos ügyleteket, amelyekre központi elszámolási kötelezettség vonatkozik és elérik vagy meghaladják az elszámolási értékhatárt, központilag kell elszámolni.

Azok a fedezeti célú ügyletek, amelyek nem spekulatívak, hanem a vállalkozás üzleti tevékenységéhez tartozó kockázatok csökkentésére szolgálnak, nem tartoznak a kötelező központi elszámolás alá. Ennek alapján a Bankunkkal kötött határidős ügyletek –az összeghatárokat is figyelembe véve - kikerülnek a kötelező központi elszámolás alól, a hazai vállalkozások többsége nem érintett eme kötelezettségben.

Amennyiben Önök mégis úgy ítélik meg, hogy az Önök cége központi elszámolásra köteles ügyfélnek minősül, haladéktalanul tájékoztassák erről a Treasury-t.

A Központi elszámolás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzletben szereplő két fél közé belép egy elszámolást végző, garanciákat vállaló harmadik szereplő, egy olyan intézmény, amelynek szolgáltatását mindenképpen igénybe kell venni. Ez a kötelezettség nemcsak pénzügyi szerződő felek ( pld. bankok, pénzintézetek) egymás közötti ügyleteire terjed ki, hanem olyan határidős, derivatív ügyletekre is, amelyeket pénzügyi szerződő felek és nem pénzügyi szerződő felek ( pld. vállalkozások) egymással kötnek és amelyek nem fedezeti célúak. Azonkívül összegük eléri a meghatározott összeghatárokat. Ezeket az ESMA technikai standardjai rögzítik és szabályos időközönként felülvizsgálatra kerülnek.

A központi elszámolási értékhatárok összegei:

- 1 milliárd EUR* hitel derivatív ügyletek
- 1 milliárd EUR* részvény derivatív ügyletek
- 3 milliárd EUR* kamatláb derivatív ügyletek
- 3 milliárd EUR* deviza derivatív ügyletek
- 3 milliárd EUR* nyersanyag és egyéb derivatív ügyletek
*bruttó névértéken számolva

2. A jelentéstételi kötelezettségről

2014.02.12-től minden új derivatív ügyletet jelenteni kell egy kereskedési adattár (trade repository) felé. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik a 2012.08.16-án fennálló illetve 2012.08.16-át követően megkötött ügyleteteket visszamenőleg is.
A Rendelet lehetőséget ad arra, hogy a mindkét szerződő felet terhelő bejelentési kötelezettséget, a felek megállapodásától függően ez egyik fél teljesítse. Bankunk, mint pénzügyi szerződő fél, felkínálja a lehetőséget arra, hogy amennyiben Ön erre felhatalmazza a Bankot, úgy az EMIR rendeletben, előírt bejelentési kötelezettségének társaságuk helyett a Bank tegyen eleget. Ehhez a 'Meghatalmazás riportálás teljesítésére' (honlapról is letölthető) nyilatkozatot kell kitöltenie és eljuttatnia a Budapest Bank részére.

A LEI kódról:

Ezen jelentéstétel megkezdéséhez a jogszabályi követelményeknek megfelelően, minden határidős szerződéssel rendelkező ügyfélnek egy ún. LEI kódot, azaz 'jogalany' azonosítót kell igényelnie, mert a kód alapján történik majd a jelentéstétel. Az azonosító megléte minden ügyfél saját felelőssége, annak hiányában Bankunkkal nem tud határidős ügyleteket bonyolítani. Minden ügyfél egy LEI- kóddal kell, hogy rendelkezzen, függetlenül attól, hogy hány bankkal köt derivatív ügyletet.
Amennyiben az Önök cége már rendelkezik LEI-kóddal, kérjük, juttassa el Bankunknak a honlapról is letölthető 'LEI nyilatkozatot'. Amennyiben azonban még nem igényelt kódot, azt a következőképpen teheti meg:
Az ESMA által engedélyezett LEI kód kibocsátására jogosult szervezetek listáját a 'LEI szolgáltatók listája' link alatt érhetik el. A LEI kód igénylésére az önök által választott szolgáltató honlapján keresztül, online tranzakció keretében díjfizetés ellenében van lehetőség. Javasoljuk, hogy regisztrációt megelőzően ellenőrizzék az egyes szervezetek LEI kód-igényléssel és fenntartással kapcsolatos díjait, annak érdekében, hogy az Önök számára legmegfelelőbb szolgáltatónál regisztráljanak.

3. Az EMIR által előírt kockázatkezelési technikák:

 • Az ügyletek időben történő visszaigazolása:
  A 149/2013/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően a 2013. augusztus 31. után és 2014. augusztus 31-ével bezárólag megkötött határidős devizaügyletek esetén az ügylet végrehajtását követő második munkanap végéig; a 2014. augusztus 31. után megkötött határidős devizaügyletek esetén az ügylet végrehajtását követő munkanap végéig kell megtörténnie az ügylet visszaigazolásának. Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban foglalt elvárásoknak Bankunk maradéktalanul eleget tesz.
 • Portfólió egyeztetés (alkalmazandó 2013. szeptember 15. után):
  A Rendelet előírja, hogy feleknek tőzsdén kívüli származtatott ügylet lényeges feltételeit, például az értékelését érintő esetleges eltérések korai szakaszban történő feltárása érdekében portfólióállomány-egyeztetést kell végezni. Ennek gyakorisága:
  • 1. negyedévente egyszer, ha szerződő feleknek a negyedév folyamán bármikor 100-nál több lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylete van egymással;
  • 2. évente egyszer, ha a szerződő feleknek legfeljebb 100 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylete van egymással.
 • Portfólió tömörítés:
  Ez a kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha az Ön cégének Bankunkkal legalább 500 lezáratlan OTC derivatív ügylete van. Cégeink között fennálló üzleti kapcsolat ismeretében ezen kockázatkezelési technika alkalmazása a jogszabály alapján nem kötelező és megítélésünk szerint egyéb okból sem indokolt. Amennyiben ezen kockázatkezelési technika alkalmazásának kötelezettsége valószínűnek látszik, Bankunk az alkalmazás feltételeiről megfelelő időben tájékoztatja Önöket.
 • Vitarendezés:
  A derivatív ügyletekkel kapcsolatos viták rendezésének kérdésében a Bank az alábbiak alapján fog eljárni:
  a Bank és az Ügyfél megállapodnak abban hogy az EMIR hatálya alá tartozó ügyletekkel kapcsolatosan egymás részére megküldött visszaigazolásokat és elszámolásokat késedelem nélkül megvizsgálják, és esetleges kifogásaikat legkésőbb a kézhezvételt követő 2. (második) munkanapon írásban vagy a felek közt érvényben levő szerződésben meghatározott egyéb úton jelzik egymás felé. A kifogás kézhezvételét követően az azt kézhez vevő fél 3 (három) munkanapon belül köteles írásban vagy a felek közt érvényben levő szerződésben meghatározott egyéb úton álláspontját a másik féllel közölni. Amennyiben az álláspontok egyeztetése sikertelen a felek személyes egyeztetést tartanak, melyen megkísérlik a vita rendezését. Ennek eredménytelensége esetén a felek a köztük érvényben levő szerződésben meghatározott úton kereshetnek jogorvoslatot.
 • Derivatív ügyletek napi értékelése:
  A nyitott ügyletek értékét naponta, piaci értéken kell meghatározni, ha a fedezeti céllal és spekulatív céllal kötött üzletek együttes értéke meghaladja az 1-es pontban említett összeghatárokat. A Bank ezt folyamatosan monitorálja és amennyiben szükséges, tájékoztatni fogja ügyfeleit a további teendőkről.
 • Biztosítékok cseréje:
  Ügyfeleink EMIR szerinti besorolására tekintettel, a biztosítékok cseréjére vonatkozó rendelkezések a Budapest Bankkal kötött határidős devizaügyletek esetében nem alkalmazandók. Amennyiben az ügyfél besorolása változik, a felek szerződésben rendezik a biztosítékok cseréjére vonatkozóan alkalmazandó szabályokat.

Az EMIR jogszabálynak való meg nem felelésről

Az EMIR-nek való megfelelést a Magyar Nemzeti Bank jogosult ellenőrizni. Szintén az MNB hatáskörébe tartozik a felmerülő jogszabálysértések esetén alkalmazandó szankciók megállapítása is.